O ZFRM

Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje slovenskih zdravnikov, članov SZD, ki se povezujejo v strokovno in neodvisno »Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD« z namenom poglobljenega strokovnega sodelovanja. Ustanovljeno je bilo leta 1998. Znak Združenja predstavlja ovalno polje, v katerem je kača ovita okrog Hipokratove palice, katera pa se v vrhu zaključuje kot stilizirana bergla z lipovim listom.

Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, trije izvoljeni člani UO Združenja in predstavnik specializantov FRM ter prvi dve leti mandata UO bivši predsednik in drugi dve leti mandata UO bodoči izvoljeni predsednik Združenja.

asist. dr. Zala Kuret dr. med.

Predsednica ZFRM

doc. dr. Tadeja Hernja Rumpf dr. med.

Podpredsednica ZFRM

dr. Katarina Cunder dr. med.

Tajnik ZFRM

doc. dr. Neža Majdič dr. med.

Blagajnik ZFRM

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica upravnega odbora

Tanja Čanč dr. med.

Članica upravnega odbora

Veronika Potočnik dr. med.

Članica upravnega odbora

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Član upravnega odbora

Jan Arko dr. med.

Predstavnik specializantov

Strokovni odbor

Člani strokovnega odbora Združenja FRM:

 • doc. dr. Metka Moharić, dr. med., URI Soča, predsednica strokovnega odbora
 • doc. dr. Nataša Kos, dr. med., Inštitut za medicinsko rehabilitacijo UKC LJ,
 • izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med., Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino UKC MB,
 • prim. as. mag. Lidija Plaskan, dr. med., SB Celje
 • Jurij Karapandža, dr. med., ZD Nova Gorica

Častni člani

Častni člani Združenja FRM: 

 • Prim. Ruža Ačimovič Janežič, dr. med.,
 • Prim. Emil Gantar, dr. med.,
 • Prof. dr. Martin Štefančič, dr. med.,
 • Prof. dr. Črt Marinček, dr. med., višji svetnik,
 • Prim. prof. dr. Zmago Turk, dr. med., višji svetnik.,
 • Prim. mag. Aleš Demšar, dr. med.,
 • Prim. Rajko Turk, dr. med.

Statut

Temeljni akt združenja z imenom:

»ZDRUŽENJE ZA FIZIKALNO IN REHABILITACIJSKO MEDICINO SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA«

- je usklajen z Zakonom o društvih (Ur.l. R. Slovenije 95/60) in pogodbo o ustanovitvi krovne organizacije zveze društev z imenom Slovensko zdravniško društvo, v nadaljevanju "SZD".

Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD je na predlog upravnega odbora združenja na skupščini dne 3. marca 2019 sprejela naslednje prečiščeno besedilo temeljnega akta združenja z imenom:

»Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva«

v nadaljevanju "Združenje".

I. poglavje

Splošne določbe

Ime

1. člen

Polno ime združenja je:

Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva.

Skrajšano ime združenja je:

Združenje FRM SZD

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom:

Society for Physical and Rehabilitation Medicine of Slovenian Medical Association

Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva

Sedež

2. člen

Sedež Združenja je na naslovu: Domus Medica Dunajska cesta 162, SI-1000 Ljubljana.

Operativni kraj delovanja je na naslovu vsakokratnega predsednika združenja.

Organizacijska oblika

3. člen

Pravno organizacijsko je združenje oblikovano kot organizacijska enota zveze društev z imenom "Slovensko zdravniško društvo", Domus Medica Dunajska cesta 162, Ljubljana in vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno enoto krovne organizacije, to je Slovenskega zdravniškega društva (v nadaljevanju SZD).

Člani

4. člen

Člani združenja so slovenski zdravniki včlanjeni v SZD, ki se povezujejo v strokovno in neodvisno »Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD« z namenom poglobljenega strokovnega sodelovanja, skladno s cilji in nameni iz statuta združenja in veljavnimi akti.

Članska izkaznica

5. člen

Združenje ima lahko tudi svojo člansko izkaznico.

Čas trajanja delovanja združenja

6. člen

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas.

Pravni prednik

7. člen

Združenje je pravni naslednik dosedanje »Sekcije za fizikalno medicino in rehabilitacijo SZD«. Kot organizacijska enota SZD pa v vsebinskem smislu pomeni pravno nasledstvo in nadaljuje tradicijo Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Društvo zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v Slovensko zdravniško društvo in 16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško društvo - Zveza zdravniških društev.

Namen ustanovitve

8. člen

Splošni namen:

Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je predvsem zdravnikov specialistov fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z določbami zakona o društvih in statuta SZD.

Strokovni namen

Strokovni namen ustanovitve določa 18. člen v III. poglavju tega statuta.

Javni interes

Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statusom podeljenim krovni organizaciji, to je Slovenskemu zdravniškemu društvu.

Zaščitni znak

9. člen

Združenje ima poleg zaščitnega znaka SZD (za opis glej statut SZD) tudi lasten posebni zaščitni znak. Znak Združenja predstavlja ovalno polje, v katerem je kača ovita okrog Hipokratove palice, katera pa se v vrhu zaključuje kot stilizirana bergla z lipovim listom. Tak lasten znak se uporablja poleg skupnega zaščitnega znaka v zvezi s poslovanjem, na žigu, v zvezi s celostno podobo združenja ter na vizitkah voljenih organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem Združenja. Združenje poseduje tri žige, ki so jasno označeni s številkami »1«, »2« in »3«. Na žigu je okrog zgoraj opisanega znaka Združenja napis: »Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva; Domus Medica Dunajska cesta 162; Ljubljana«. Za žig z zaporedno številko »1« odgovarja predsednik, za žig z zaporedno številko »2« odgovarja tajnik in za žig s številko »3« odgovarja blagajnik Združenja.

II. Poglavje

Financiranje združenja

10. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino
 • iz materialnih pravic in dejavnosti združenja
 • iz prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil s prispevki donatorjev
  • z darili in volili
 • iz drugih virov, zlasti iz javnih sredstev, pridobljenih preko SZD.

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo združenje ustanovljeno.

Združenje lahko opravlja pridobitno dejavnost preko pravne osebe SZD samo ali pa, kot tudi druge svoje naloge, izvajanje organizacijsko zaupa za to ustanovljeni družbi, oziroma fondaciji SZD ali "­drugemu subjektu v skladu z naravo posamezne naloge.

11. člen

Sredstva, ki jih pridobi združenje za svojo dejavnost, se načeloma zbirajo na posebnem podračunu žiro računa Slovenskega zdravniškega društva.

S temi sredstvi razpolaga izključno Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ob upoštevanju vseh zakonitih predpisov in pravnih aktov SZD v skladu s sprejetim fmančnim planom.

Odredbodajalec in samostojna odgovorna oseba je blagajnik združenja, ki svoja pooblastila pridobi z aktom o imenovanju ter deponiranjem podpisa pri tajniku SZD.

Častni član, simpatizer, podporni član in donator

12. člen

V delu združenja poleg rednih članov lahko sodelujejo, oziroma nastopajo tudi častni člani in drugi simpatizerji, zlasti podporni člani in donatorji.

13. člen

Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju lahko skupščina združenja s posebno listino podeli častni naziv »častni član« združenja.

Naziv častni član združenja je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če prej dobi soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafično dokumentacijo s soglasjem je potrebno arhivirati.

14. člen

Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju lahko skupščina združenja s posebno listino podeli častni naziv podporni član ali donator, če presodi, da njen prispevek za ohranjanje ali razvoj dejavnosti združenja to zasluži.

Naziv podporni član ali donator združenja je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če prej dobi soglasje tajnika na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafično dokumentacijo s soglasjem je potrebno arhivirati.

15. člen

Način pridobivanja naziva, pravice in dolžnosti, so določene s pravilnikom tega združenja in veljavnimi akti.

Potrdilo o prispevku podpore združenja pravni ali fizični osebi

16. člen

Nosilcu častnega naziva, katerega prispevek je moč finančno ovrednotiti in se ga izkazuje v poslovnih knjigah, se v skladu s finančnimi predpisi in politiko SZD izstavi tudi ustrezno potrdilo za davčni organ.

Tajnik združenja ima pristojnost izdati potrdila iz prejšnjega odstavka že pred potrditvijo na skupščini. Če skupščina odločitve tajnika ne potrdi, o tem nosilcu izstavi ustrezno novo listino.

Finančno poslovanje

17. člen

Samostojno finančno poslovanje Združenja se uredi z medsebojnim dogovorom med Združenjem FRM SZD in SZD in se izkazuje v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi za društva.

Poročila o poslovanju pripravi blagajnik, potrdi ga nadzorni odbor, sprejme pa skupščina Združenja.

III. Poglavje

Strokovni cilji, nameni in naloge

18. člen

Cilji so zlasti:

Ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.

Za doseganje ciljev, navedenih v prvem odstavku tega člena, Združenje razvija zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:

 1. sodeluje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine pred dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, društvih in združenjih SZD v sodelovanju s Katedro za fizikalno medicino in rehabilitacijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.
 2. usklajuje, vzpodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju
 3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, pred uskladitvijo na ravni SZD
 4. vzpodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj SZD
 5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, zlasti s tem, da:
  • organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
  • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in usposabljanja na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
  • sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega izobraževanja v Republiki Sloveniji pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v Zdravniškem vestniku, uradnem glasilu SZD
  • skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
  • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine
  • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
 1. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj fizikalne in rehabilitacijske medicine in so v interesu članstva
 2. razvija metode in oblike dela na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki so v interesu članstva
 3. sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine in predlaga njihovo registracijo
 4. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
 5. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
 6. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
 7. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom zdravniške etike in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
 8. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna strokovna združenja na ravni SZD
 9. v skladu s statutom SZD sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine
 10. sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot na primer:

- European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM)

- International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)

- Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine (MFPRM)

 1. v skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela zdravnikov s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine in njihovega statusa
 2. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom
 3. v skladu s statutom SZD sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v R Sloveniji
 4. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov
 5. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov
 6. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi
 7. v skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.

IV. Poglavje

Organi združenja

19. člen

Združenje ima naslednje organe:

 • skupščino Združenja
 • upravni odbor Združenja
 • nadzorni odbor Združenja
 • predsednika Združenja
 • tajnika Združenja
 • blagajnika Združenja

S posebnim dodatkom k temu aktu skupščina Združenja lahko odloči, da zaradi majhnega števila članov združi posamezne funkcije. Skupščina lahko prevzame delo in funkcijo nadzornega odbora, predsednik lahko prevzame delo in funkcijo upravnega odbora, tajnik pa lahko prevzame delo in funkcijo blagajnika.

Združenje sodeluje v naslednjih organih SZD:

 • glavni strokovni svet (preko izvoljenega predstavnika)
 • strokovni parlament (s svojim izvoljenim predstavnikom)

Združenje lahko kandidira svojega člana tudi v naslednje organe SZD:

 • predsednika SZD s podpredsednikoma
 • generalnega sekretarja z izvršilnim sekretarjem
 • sekretariat SZD
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče
 • organe akademije slovenskih zdravnikov

V skladu s statutom SZD lahko imenuje predstavniški, gostovalni ali opazovalni organ pri drugih organizacijah in organih v državi ali tujini.

Skupščina

20. člen

Skupščina je najvišji organ Združenja. Sestavljajo jo vsi člani.

Delo skupščine:

Redna skupščina:

Skupščina se sestaja najmanj l-krat (enkrat) letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani združenja prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja skupščine. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov Združenja. Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj pol članov. Če skupščina ni sklepčna ob napovedani uri, se skliče ponovno, lahko tudi za isti dan (z istim vabilom). Če skupščina ob ponovnem sklicu ob napovedani uri ni sklepčna, prične z delom pol ure po napovedani uri začetka ­po v vabilu predvidenem dnevnem redu. Sklepi so potrjeni z navadno večino glasov prisotnih članov. Vabilo na redno in v tem odstavku omenjeno nadomestno sejo se lahko pošilja hkrati, pri čemer sta lahko obe seji tudi istega dne.

Izredna skupščina:

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva delovanje združenja. O sklicu izredne skupščine odloča upravni odbor.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj ene četrtine članov združenja najkasneje v 45 dneh po dani zahtevi.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumom, uro in krajem zasedanja morajo člani prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja izredne skupščine. Izredna skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj pol članov. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov združenja.

Dopisna skupščina

Kadar obstajajo tehtni razlogi, se lahko skupščina skliče tudi po dopisni metodi, če je izpolnjen naslednji pogoj:

»da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih lahko glasujejo samo: za, proti ali vzdržan«.

Skupščina na dopisni seji odloča z absolutno večino vseh glasov.

Skupščino veljavno sklicuje:

 • predsednik Združenja
 • upravni odbor ali njegov tajnik
 • štirje člani upravnega odbora Združenja

Skupščina voli:

 

 • predsednika UO Združenja in sicer dve leti pred iztekom mandata trenutnemu predsedniku.
 • 6 članov UO, ki se med seboj dogovorijo za vlogo podpredsednika, blagajnika in tajnika.
 • predsednika NO Združenja
 • 2 člana NO Združenja

Skupščina obravnava in sprejema:

 • program združenja
 • spremembe tega akta
 • poročila organov Združenja
 • višino članarine Združenja
 • predloge upravnega odbora
 • kratkoročni in dolgoročni finančni plan Združenja ter interne finančne obveznosti, v skladu z obveznostmi združenja in v skladu z višino finančnih virov Združenja.

Poročilo za skupščino pisno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega delovnega telesa oziroma tajnik združenja.

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh članov, lahko skupščina organizira ožje odbore.

Zaradi operativnih nalog lahko skupščina imenuje posebne komisije.

Upravni odbor

21. člen

Upravni odbor v času med dvema zasedanjima skupščine opravlja njeno funkcijo.

Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik Združenja,
 • podpredsednik Združenja,
 • tajnik Združenja,
 • blagajnik  Združenja,
 • trije izvoljeni člani UO Združenja in
 • predstavnik specializantov FRM, ki ga predlaga Sekcija specializantov FRM pri ZFRM
 • prvi dve leti mandata UO bivši predsednik in drugi dve leti mandata UO bodoči izvoljeni predsednik Združenja.

Volitve organov Združenja se lahko izvedejo z elektronskim anonimnim glasovanjem pred skupščino ali neposrednim glasovanjem na skupščini. 

O načinu izvedbe volitev odloči UO Združenja, vendar najkasneje 2 (dva) meseca pred datumom volilne skupščine.

Upravnemu odboru predseduje predsednik Združenja.

Upravni odbor sklicuje predsednik Združenja. Na zahtevo najmanj ene tretjine članov je predsednik dolžan sklicati upravni odbor v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.

Upravni odbor sklepa veljavno, če so bili na sejo vabljeni vsi njegovi člani in je od njih na seji prisotna najmanj polovica. Sklepi so potrjeni z navadno večino. Če je število glasov pri glasovanju izenačeno, velja glas predsednika združenja kot odločujoči.

O sklepih upravnega odbora tajnik združenja vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in tajnik Združenja. Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji upravnega odbora.

21.a člen

Strokovni odbor Združenja je organ, ki ga imenuje upravni odbor Združenja. Strokovni odbor je posvetovalno telo UO Združenja za področje splošnih ali specifičnih strokovnih vprašanj. Sestavljajo ga predsednik in 5 (pet) članov.

22. člen

Predsednik Združenja je častni in predstavniški organ Združenja. Voli ga skupščina za obdobje štirih let z možnostjo ene ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje tudi upravnemu odboru Združenja.

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja v upravnem odboru njegov glas odločilen.

Podpredsednika Združenja se voli na enak način kot predsednika, da ga nadomešča po njunem dogovoru oziroma v primeru odsotnosti predsednika.

23. člen

Tajnik Združenja je organizacijski izvršilni organ združenja s pravico polnopravnega zastopanja združenja na temelju statuta in drugih v združenju veljavnih aktov. Voli ga skupščina za obdobje štirih let z možnostjo ene ponovne izvolitve.

Tajnik je pooblaščen, da podeli posamezno ali generalno pooblastilo drugi osebi za posamezno operativno vrsto opravil. Če da pooblastilo za nedoločen čas, o tem obvesti upravni odbor in nadzorni odbor.

24. člen

Blagajnik Združenja je odgovoren za finančno in materialno poslovanje združenja, ki ga vodi v sodelovanju z računovodjo SZD. Blagajnik je pooblaščen za podpisovanje računov. Voli ga skupščina za obdobje štirih let z možnostjo ene ponovne izvolitve.

Nadzorni odbor

25. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani z mandatom štirih let in možnostjo ponovne izvolitve. Predsednika nadzornega odbora izvoli neposredno skupščina združenja. Nadzorni odbor nadzira finančno materialno poslovanje  v sodelovanju z računovodstvom SZD. Nadzorni odbor deluje po posebnem poslovniku.

Razrešitev posameznega funkcionarja

26. člen

Vsak član UO in NO Združenja je izvoljen kot fizična oseba.

Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil, če so za to utemeljeni razlogi.

Kot utemeljen razlog se šteje delovanje v nasprotju z interesi Združenja.

Funkcionar je lahko razrešen tudi, če za to zaprosi sam.

Razsodišče

27. člen

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v Združenju ali med posameznimi člani Združenja, odloča razsodišče SZD.

Razsodišče deluje na podlagi in izključno v okviru pobude disciplinskega tožilca.

V. Poglavje

Priznanja združenja

28. člen

Združenje podeljuje častno članstvo ter priznanja za dosežene uspehe in za delo v združenju. Praviloma se podeljujejo na skupščini združenja.

Pogoje za častno članstvo v združenju in za pridobitev priznanj, njihov namen in ostale podrobnosti urejajo posebni pravilniki v skladu z veljavnimi akti.

VI. Poglavje

Prehodne in končne določbe

29. člen

Ta Statut Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri SZD začne veljati z dnem sprejetja na zasedanju skupščine, dne 18. novembra 2022.

Podpis odgovorne osebe: mag. Klemen Grabljevec, dr. med.

V Ljubljani, dne: 18. novembra 2022